เติมเต็มความสุข ความอบอุ่น และความรัก ที่…

Long Life Farm Thailand

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ลองไลฟ์ ฟาร์ม ไทยแลนด์

“มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรรมอินทรีย์ธรรมชาติ ร่วมกับนำความรู้ งานวิจัย เพื่อการพัฒนาอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมแบ่งปันการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน”

ลองไลฟ์ ฟาร์ม ไทยแลนด์ พื้นที่ธรรมชาติใกล้เมือง ปลูกพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เชิงสุขภาพ และเชิงวัฒนธรรม

พื้นที่ Long Life Farm Thailand ขนาดพื้นที่รวม 97 ไร่ สามารถเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของเกษตรกรรมธรรมชาติที่ยั่งยืน และเป็นต้นแบบการผลิตพืชที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับ ชุมชน อำเภอ และจังหวัด ได้ อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และเชิงวัฒนธรรมได้

จุดเริ่มต้นจากกิจการของครอบครัว และ บริษัท ลองไลฟ์ จำกัด เราได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรแปรรูป ที่ชื่อว่า “ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ” ซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่เป็นธรรมชาติ 100% ช่วยควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเล็งเห็นว่าวัตถุดิบหลักในการผลิตนั้น ซึ่งเป็นพืชหัว ควรได้มาจากการปลูกด้วยเกษตรกรรมธรรมชาติ ปราศจากเคมี จนถึงสามารถพัฒนาให้ได้ถึงระดับเกษตรอินทรีย์

ในเบื้องต้น เดือนธันวาคม 64 ฟาร์มของเราจะเปิดตัว 3 โซน ได้แก่

สวนดอกไม้

แนวทางวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ

ร้านอาหาร-กาแฟ

เพื่อสุขภาพ

อาคารผลิตสินค้านวัตกรรมเกษตรแปรรูป

ซอสมาสเตอร์เชฟ อูมามิ